Burse

BURSE 2023-2024 SEMESTRUL II.


În urma contestațiilor, a sesizărilor primite precum și a clarificărilor solicitate Comisiei centrale de burse, repartizarea finală burselor s-a făcut ținând cont de  ponderea numărului de studenți pe cele 2 domenii și a nivelului de studii (licență/master). Prin urmare au apărut modificări față de lista inițială.


Liste beneficiari burse de ajutor social din fonduri proprii UBB sem II. 2023-2024

Liste respinși burse de ajutor social din fonduri proprii UBB sem II. 2023-2024

LISTE FINALE BURSE DE AJUTOR SOCIAL SEM. II 2023-2024

LISTĂ BURSE PERFORMANȚĂ FINAL RO

LISTĂ BURSE PERFORMANȚĂ FINAL MA

ANEXA REGULAMENT LINIA ROMÂNĂ 

ANEXA REGULAMENT LINIA MAGHIARĂ 

PROPUNERI BURSE DE AJUTOR SOCIAL SEM II. 2023-2024

PROPUNERI BURSE LINIA ROMÂNĂ

PROPUNERI BURSE LINIA MAGHIARĂ

SOLICITANȚI DE BURSĂ CU MEDIA 10. LINIA ROMÂNĂ

SOLICITANȚI DE BURSĂ CU MEDIA 10. LINIA MAGHIARĂ

MEDII BURSE PERFORMANȚĂ LINIA ROMÂNĂ

MEDII BURSE PERFORMANȚĂ LINIA MAGHIARĂ


CALENDAR ACORDARE BURSE SEM. II 2023-2024

REGULAMENT ACORDARE BURSE SEM. II 2023-2024

PRECIZĂRI BURSE STUDENȚI SEMESTRUL II.

MODEL CERERE BURSĂ PERFORMANȚĂ (ATENȚIE, SE ÎNCARCĂ AMBELE DOCUMENTE!)

HCA PRIVIND CVANTUMUL BURSEI STUDENȚI ETNICI ȘI UCRAINIENI

CERERE PENTRU BURSĂ STUDENȚI ETNICI ȘI UCRAINIENI


 În atenția studenților care solicită burse de ajutor social

 • Pentru informații referitoare la veniturile care trebuie cuprinse în declarația pe proprie răspundere (Anexa 8), vă rugăm să consultați Regulamentul de acordare a burselor;
 • Precizări legate de categoriile de venituri care se iau în calcul la determinarea venitului mediu net pe membru de familie, puteți găsi în Art.20 din Regulamentul de acordare a burselor pentru studenți;

Studenții care aplică pentru obținerea burselor de ajutor social sunt rugați să completeze acordurile pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea verificării respectării criteriilor de acordare a bursei de ajutor social, fiind necesar câte un formular pentru solicitant (student) și separat pentru fiecare dintre membrii familiei.

Dosarele depuse în vederea obținerii unei burse de ajutor social se preiau în forma înaintată de student. Este interzis refuzul de înregistrare a dosarului. Completarea acestor dosare survenită ulterior depunerii nu este posibilă, cu excepția clarificărilor solicitate de Comisia de burse pe facultate în platformă și doar în intervalul de depunere a cererilor.


Puteți accesa platforma de depunere a solicitărilor de bursă aici.

HOTĂRÂRE PRIVIND NUMĂRUL DE BURSE SPECIALE

INFORMAȚII ȘI DOCUMENTE UTILE

Cererile pentru BURSELE DE PERFORMANȚĂ se depun exclusiv online la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 26.02.2024 (0ra 8:00) – 15.03.2024 (ora 16)

Dosarul pentru BURSA DE AJUTOR SOCIAL ȘI MEDICAL va fi scanat într-un singur document și încărcat în perioada 26.02.2024 (0ra 8:00) – 15.03.2024 (ora 16) la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.


Obligatoriu la depunerea documentelor pentru bursă de performanță, sociale, medicale, prin mijloace electronice, acestea vor fi însoțite de o declarație pe proprie răspundere a studentului referitoare la conformitatea documentelor. DECLARAȚIE BURSĂ ANEXA 9


ANEXA 7 | CERERE BURSĂ SOCIALĂ

ANEXA 8 | DECLARAȚIE VENITURI NETE

ANEXA 9 | DECLARAȚIE CONFORMITATE DOCUMENTE DEPUSE ELECTRONIC

ANEXA 10 | VERIFICARE CONFORMITATE DOCUMENTE DEPUSE

ANEXA 11 | VERIFICARE CONFORMITATE DOCUMENTE DEPUSE. CAZ MEDICAL

ANEXA 12 | ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL STUDENT SOLICITANT

ANEXA 13 | ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL MEMBRU FAMILIE

BURSE DE PERFORMANȚĂ, MERIT, ȘI AJUTOR SOCIAL

Anunț informativ privind acordarea burselor

Bursele de performanță, și de ajutor social diferă atât la nivelul criteriilor de eligibilitate și atribuire, cât și la nivelul cuantumului lor, conform rezumatului de mai jos.

Pentru informații complete privind procesul de acordare a burselor, vă recomandăm să consultați Regulament privind acordarea burselor pentru studenți.


BURSA DE PERFORMANȚĂ I

 • se acordă începând cu semestrul al doilea din primul an de studiu, pe o durată de șase luni, iar valoarea sa e 1500 lei/lună;
 • se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în sesiunea de examene din semestrul anterior (dacă media ta e cel puțin 8,50).

BURSA DE PERFORMANȚĂ II

 • se acordă semestrial, pe o durată de șase luni, iar valoarea sa e de 1100 RON/lună;
 • se atribuie în ordinea descrescătoare a mediilor generale obținute în sesiunea de examene din semestrul anterior/a mediilor obținute la admitere (dacă media ta e cel puțin 8,50).

Cererile pentru bursele de performanță se depun exclusiv online la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/ în perioada 26.02.2024 (0ra 8:00) – 15.03.2024 (ora 16). Toate documentele depuse (cerere, declarație, adeverințe de la alte facultăți dacă este cazul) trebuie încărcate într-un singur document.


Bursele de performanță I și II sunt burse din aceeași categorie, și deci nu se pot cumula. Prin urmare, o singură cerere înaintată în vederea obținerii bursei este suficientă.

Numărul de studenți care beneficiază de bursă de performanță I sau II se calculează în funcție de fondul de burse al facultății.


BURSELE DE AJUTOR SOCIAL ȘI MEDICAL

 • pot fi cumulate cu alte burse obținute, precum cea de performanță, însă necesită depunerea unui dosar specific;
 • pot avea caracter permanent (pe întreaga durată a unui semestru universitar)
  • pentru studenții orfani, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecție plasamentul;
  • pentru studenții care suferă de afecțiuni cronice;
  • pentru studenții care provin din familii cu venituri mici;

sau ocazional (de una sau de două ori pe an universitar în funcţie de situaţii)

  • de ajutor pentru îmbrăcăminte sau încălțăminte;
  • de ajutor de maternitate;
  • în caz de deces.

Documentația necesară în vederea obținerii burselor sociale diferă în funcție de situația în care vă aflați; pentru a stabili care sunt documentele necesare pentru dosar, recomandăm consultarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți.

Dosarul pentru bursa de ajutor social și medical va fi scanat obligatoriu într-un singur document și încărcat în perioada 26.02.2024 (0ra 8:00) – 15.03.2024 (ora 16) la adresa https://burse.inscrieri.ubbcluj.ro/.

Este important să vă încărcați dosarul pentru acordarea bursei de ajutor social și medical cât mai repede posibil, astfel încât, dacă primiți observații din partea Comisiei de burse a facultății, să aveți timpul necesar pentru completarea și depunerea dosarului electronic. 

BURSE PENTRU ACTIVITATE SPORTIVĂ ȘI CULTURAL ARTISTICĂ

Bursa specială pentru activitatea cultural-artistică:

 • poate fi obținută de studenții de la nivel licență (începând cu anul II) și de masteranzi (începând cu anul I), dar numai o singură dată pe nivelul de studii;
 • se acordă timp de un semestru și e în valoare de 1100 lei/lună;
 • poate fi cumulată cu alte burse obținute (de performanță, de merit sau socială), dar se atribuie diferit, printr-o competiție organizată la nivelul universității.

Pentru a participa la competiția de acordare a bursei, este necesar să întocmești un dosar de concurs care să conțină:

 1. descrierea proiectului cultural-artistic pe care îl propui, care se va constitui ulterior într-un produs cultural sau artistic (descrierea trebuie redactată în limba română);
 2. recomandarea cadrului didactic conducător al proiectului tău de creație cultural-artistică;
 3. un CV care să includă informații relevante privind activitatea ta de creație cultural-artistică anterioară;
 4. copii după documentele care atestă rezultatele obținute la concursurile, manifestările sau festivalurile cultural-artistice la care ai participat.

 

Calendarul competiției de acordare a burselor pentru acitivitatea cultural-artistică din primul semestru al anului universitar 2023/2024 poate fi consultat aici. Perioada de depunere a dosarelor este 02.10.2023 (0ra 8:00) – 20.10.2023 (ora 16).

Pentru informații complete privind procesul de acordare a burselor cultural-artistice, îți recomandăm să consulți Anexa 6 a Regulamentului privind acordarea burselor pentru studenți, paginile 40-42.


LISTĂ BENEFICIARI BURSĂ ACTIVITATE CULTURAL-ARTISTICĂ

LISTĂ RESPINȘI BURSĂ ACTIVITATE CULTURAL-ARTISTICĂ

CLASAMENT BURSE ACTIVITATE CULTURAL-ARTISTICĂ SEM II. 2023-2024

ANEXA NR. 6, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

MODEL CERERE BURSĂ SPECIALĂ PENTRU ACTIVITATEA CULTURAL-ARTISTICĂ

CLASAMENT BURSĂ CULTURAL ARTISTICĂ SEMESTRUL I.

MODEL CERERE BURSĂ CULTURAL ARTISTICĂ

REGULAMENT BURSE 2023-2024

MODEL CERERE BURSĂ ȘI DECLARAȚIE

LISTĂ DOCUMENTE NECESARE

CALENDARUL DE ACORDARE A BURSELOR SEM. I. 2023-2024

BURSE SPECIALE PENTRU ACTIVITATE ȘTIINȚIFICĂ

Bursa specială pentru activitatea științifică se acordă studenților care au o activitate de cercetare științifică foarte bună. Aceasta:

 • poate fi obținută de studenții de la nivel licență (începând cu anul II) și de masteranzi (începând cu anul I), dar numai o singură dată pe nivelul de studii;
 • se acordă timp de 12 luni și este în valoare de 1100 lei/lună;
 • poate fi cumulată cu alte burse obținute (de performanță, de merit sau socială), dar se atribuie diferit, printr-o competiție organizată la nivelul universității.

 

Pentru a participa la competiția de acordare a bursei, este necesară întocmirea unui dosar de concurs care să conțină:

 1. cererea de acordare a bursei, semnată (Anexa 1);
 2. descrierea proiectului de cercetare (Anexa 2);
 3. recomandarea coordonatorului științific al proiectului de cercetare, care să includă și o declarație de asumare a responsabilității îndrumării studentului în cazul câștigării bursei;
 4. lucrările publicate și comunicările științifice în întregime, în format electronic.

 

Aplicațiile se depun prin intermediul platformei electronice dedicate burselor: https://inscrieri.ubbcluj.ro/burse/.

După depunerea dosarelor, se organizează o sesiune pentru susținerea publică a proiectelor de cercetare, conform calendarului de mai jos.

 

Calendarul competiției:

HC_16577_CU_ANEXA

CALENDARUL DE ACORDARE A BURSELOR SEM. I. 2023-2024

CERERE PENTRU ACORDAREA BURSEI SPECIALE (ANEXA 1) ȘI MODEL ANEXA 2

ANEXA 5, REGULAMENT PRIVIND ACORDAREA BURSELOR SPECIALE PENTRU ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ (2022-2023)

INFORMATION REGARDING SPECIAL SCHOLARSHIPS FOR SCIENTIFIC ACTIVITY, 2022-2023

APPLICATION FORM, 2022-2023

REGULAMENTUL DE FUNCȚIONARE ȘI ORGANIZARE AL INSTITULUI STAR-UBB

ANEXA_la_HS_nr. 48_Modificarea_Completarea_Regulament burse speciale

SPECIAL SCHOLARSHIPS  2022-2023(EN)

HS_8320_privind regulamentul de funcționare și org. al I. Star UBB

Model application form (EN)

Model cerere bursă specială