IWACTA

Iconografia vrăjitoriei, o abordare antropologică:
cinema, teatru, arte vizuale 

Iconography of Witchcraft, an Anthropological Approach:
Cinema, Theatre, Visual Arts

apel la contribuţii / call for papers

Imagini ale vrăjitoriei: cinema, teatru, arte vizuale

Cluj-Napoca, Facultatea de Teatru şi Film, Universitatea Babeş-Bolyai
17-19 octombrie 2019

Images of Witchcraft: Cinema, Theatre, Visual Arts

Cluj-Napoca, Faculty of Theatre and Film, Babeş-Bolyai University
17-19 October 2019

Image(s) de la sorcellerie: cinéma, théâtre, arts visuels

Cluj-Napoca, Faculté de Théâtre et Film, Université Babeş-Bolyai
17-19 octobre 2019

Descrierea proiectului / DESCRIPTION OF THE PROJECT​

Acest proiect îşi propune să analizeze cum a fost reprezentată vrăjitoarea în cinema, teatru, arte vizuale şi în ce mod fascinanta iconografie a vrăjitoriei a depins de structuri, practici şi interacţiuni socio-culturale. În acest sens, vor fi elaborate repertorii complexe de filme, spectacole de teatru şi reprezentări vizuale ale vrăjitoarelor în spaţii culturale din întreaga lume. Tipologiile iconografice se vor situa în centrul demersului ştiinţific, deoarece vom încerca să înţelegem ce determină apariţia şi dezvoltarea unor asemenea tipologii, utilizând o foarte strict abordare istoristă, care va lua în calcul toate detaliile fenomenelor studiate. Noi orizonturi vor fi deschise şi noi date vor fi culese prin explorarea universului iconografic al vrăjitoriei din România. 

Reprezentările vizuale româneşti ale Judecăţii de Apoi, care conţin multe referinţe la vrăjitorie şi la pedepsele vrăjitoarelor pentru ticăloşiile lor, au suscitat puţină atenţie din partea cercetătorilor. Sute de picturi murale şi icoane vor fi descoperite, clasificate, interpretate şi legate, cu ajutorul metodelor iconografiei comparate şi ale semioticii, de imagini ale vrăjitoarelor din alte spaţii culturale europene. Folosirea unui material românesc absolut nou într-o perspectivă comparată va fi una dintre contribuţiile ştiinţifice majore ale acestui proiect. 

Acest proiect va depăşi cercetările anterioare. De pildă, iconografia vrăjitoriei a fost tema de cercetare principală pentru Charles Zika, dar numai cu privire la secolele 16-17 şi la imagini în sensul strict al termenului (picturi, gravuri). Iconografia teatrală a vrăjitoarei n-a fost studiată foarte adesea, dar merită un loc ştiinţific mai bun, deoarece teatrul a fost un mare rezervor al reprezentărilor socio-culturale ale vrăjitoriei. Există puţine studii care privesc figura vrăjitoarei în filmul de groază şi fantastic, aşa că înţelegerea acestei chestiuni ar trebui extinsă prin relaţionarea ei cu tradiţia iconografică a vrăjitoriei.

This project intends to analyze how the witch was represented in cinema, theatre, visual arts, and how the fascinating iconography of witchcraft was related to complex socio-cultural structures, practices and interactions. In this respect, complex repertories of movies, theatrical shows and visual representations of witches in cultural spaces all over the world will be built. Iconographical typologies will be at the core of this project and we’ll try to understand what determines the apparition and development of such typologies, by using a very strict historicist approach that takes into account all the details of the studied phenomena. 

New horizons will be opened and new data will be gathered by exploring the iconographic universe of Romanian witchcraft. The Romanian visual representations of Last Judgment, that contain many references to witchcraft and to the punishment of witches for their evil deeds, received little attention in previous researches. Hundreds of mural paintings and icons will be discovered, classified, interpreted and linked, through the methods of comparative iconography and of semiotics, to images of witches from other European cultural spaces. This use of an absolutely new Romanian material in a comparative perspective will be one of the major scientific contributions of this project. 

This research project will overstep previous approaches. For example, the iconography of witchcraft has been a main research topic for Charles Zika, but only as it regards the 16th-17th centuries and the images in the limited sense of the word (paintings, engravings). The theatrical iconography of the witch was not often studied, so it deserves a better scientific place, because the theatre was a great reservoir of socio-cultural representations of witchcraft. There are few studies that concern the figure of the witch in horror and fantasy movies, so the understanding of this matter should be extended by relating it to the past multiform iconographic tradition.

Obiectivul proiectul / Goal of the project

Obiectivul proiectului este să realizeze prima abordare complexă şi comprehensivă a iconografiei vrăjitoriei, cu focalizare pe zone care au fost puţin sau deloc explorate până în prezent: reprezentările în teatru şi film (de groază & fantastic) pe de o parte, iar pe de altă parte reprezentările din arta religioasă, în special din arta românească. Acestea din urmă vor fi studiate extensiv, cartografiindu-se întregul spaţiu cultural românesc, dar şi comparativ, în relaţie cu reprezentări vizuale din restul Europei.

The main goal of the project is to realize the first complex and comprehensive study of the iconography of witchcraft, with a focus on topics that were not very often discussed till now: the representations in theatre and film (horror and fantasy movies) on one hand and, on the other hand, the representations in religious art, especially Romanian art. These Romanian representations will be extensively studied, by making a cartography of the whole Romanian cultural space, but also comparatively, in relation with visual representations from the rest of Europe. 

Daria Ioan

Cercetător ştiinţific

ioandaria@hotmail.com 

Daria Ioan este lector universitar la Departamentului de Cinematografie şi Media al Facultăţii de Teatru şi Film, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi cercetător în cadrul proiectului IWACTA. 

Din 2008, predă cursuri de fotografie şi estetică la Departamentul de Cinematografie şi Media şi la Facultatea de Istorie şi Filosofie din aceeaşi universitate. În 2012, a obţinut titlul de doctor în teatru, iar din 2016 este doctorandă a Şcolii Doctorale de Teatru şi Film a aceleiaşi instituţii. 

Este autoarea cărţii Teatrul lui Jon Fosse (Cluj: Casa Cărții de Știință, 2013). A publicat peste 20 de articole în reviste academice, printre care Laurie Anderson’s “Heart of a Dog”. A post-cinematic journey through affection (Ekphrasis, 2/2016), Diane Arbus. Întrebări deschise pentru o nouă estetică în fotografie, Revart- revista de teoria şi critica artei (25/4, 2015), The hard task of the resurrected body in Leos Carax’s “Holly Motors”. A baroque organs’ space poetry in film (Ekphrasis, 2014), A woman’s 69 looks. Cindy Sheman’s “Untitled Film Stills” (Ekphrasis, 2011), The Photographic Treatment of Emotion in Front of a Stage. Bill Henson: “The Opera Project” (Ekphrasis, 2009). 

Este autoarea expoziţiilor personale Karma Gokarna (2018), One Frame. One story (2015) şi a participat la numeroase expoziţii colective internaţionale de fotografie şi artă digitală/video.

Daria Ioan is Assistant Professor at the Cinematography and Media Department of the Faculty of Theatre and Film of the Babeş-Bolyai University in Cluj-Napoca and scientific researcher in the IWACTA project. 

Since 2008, she has been teaching classes of photography and aesthetics in the Cinema & Media Department and at the Faculty of History and Philosophy, at the same university. In 2012, she obtained her PhD degree in theatre, and since 2016 she is a PhD student at the doctoral school of the same institution in Cinematography and Media. 

She is the author of the book Teatrul lui Jon Fosse (Cluj: Casa Cărții de Știință, 2013). She published more than 20 articles in BDI academic journals, among which: Laurie Anderson’s “Heart of a Dog”. A post-cinematic journey through affection (Ekphrasis, 2/2016), Diane Arbus. Întrebări deschise pentru o nouă estetică în fotografie, REVART – REVISTA DE TEORIA ŞI CRITICA ARTEI (25/4, 2015), The hard task of the resurrected body in Leos Carax’s “Holly Motors”. A baroque organs’ space poetry in film (Ekphrasis, 2014), A woman’s 69 looks. Cindy Sheman’s “Untitled Film Stills” (Ekphrasis, 2011), The Photographic Treatment of Emotion in Front of a Stage. Bill Henson: “The Opera Project” (Ekphrasis, 2009). 

She is the author of the personal exhibitions Karma Gokarna (2018), One Frame. One story (2015) and she participated in various collective international photography and digital/video art exhibitions.

Delia Enyedi este lector în studii de film în cadrul Departamentului de Cinematografie și Media al Facultății de Teatru și Film, Universitatea Babeș-Bolyai. 

Principalele direcții de cercetare includ evoluția structurilor narative în cinema, istoria şi estetica filmului mut. 

A coeditat volumul de conferință Regards sur le mauvais spectateur/Looking at the Bad Spectator (Presa Universitară Clujeană, 2012) și, în prezent, revizuiește în vederea publicării teza de doctorat despre artistul maghiar de teatru și film mut Jenő Janovics. 

Este autoare a mai multor articole despre cinema în publicaţii ştiinţifice sau în reviste de largă audienţă.

Delia Enyedi is Lecturer in Film Studies within the Cinematography and Media Department of the Faculty of Theatre and Film, Babeș-Bolyai University. 

Her main research interests include the evolution of narration in cinema, the history and aesthetics of silent cinema. 

She co-edited the proceedings volume Regards sur le mauvais spectateur/Looking at the Bad Spectator (Cluj University Press, 2012) and is currently revising for publication her doctoral dissertation on Hungarian theatre and silent film artist JenőJanovics. 

She is the author of several articles on cinema in scientific journals or in magazines that target a larger audience.

Delia Enyedi (Marchiş)

Cercetător ştiinţific

delia.enyedi@gmail.com

Ioan Pop-Curşeu (n. 4.02.1978, Ocna-Mureş) este Conf. Dr. la Facultatea de Teatru şi Televiziune a UBB. 

Şi-a susţinut prima teză de doctorat la Universitatea din Geneva în 2007 (De l’homme hyperbolique au texte impossible: théâtralité, theatre(s), ébauches de pièces chez Baudelaire) şi a doua la Universitatea Babeş-Bolyai în 2011 (Magie şi vrăjitorie în cultura română). 

În 2015, şi-a susţinut teza de abilitare în domeniul Cinematografie şi Media, iar în 2016 a devenit membru în Academia Europaea, secţiunea: Film, Media and Visual Studies. Interesele sale de cercetare sunt estetica filmului, critica de artă şi teoria imaginii, arta şi cultura secolului XIX şi a modernităţii, dar şi aspectele antropologice ale magiei şi vrăjitoriei. 

A publicat mai multe cărţi: Nu ştie stânga ce face dreapta. Două eseuri despre şovăielile gândirii critice (2004), Baudelaire, la plural (2008), Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic (2010), Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi (2013), Manual de estetică (2014). 

A publicat numeroase articole despre diverse teme, în reviste ştiinţifice sau în reviste de cultură destinate marelui public.

Ioan Pop-Curşeu (b. 4.02.1978, Ocna-Mureş) is Associate Professor at the Faculty of Theatre and Film, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca. 

He has defended his first PhD dissertation at the University of Geneva in 2007 (De l’homme hyperbolique au texte impossible: théâtralité, theatre(s), ébauches de pièces chez Baudelaire), and the second at the Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca in 2011 (Magic and Witchcraft in Romanian Culture). 

In 2015, he defended his habilitation dissertation at Babeş-Bolyai University and in 2016 he became a member of Academia Europaea, section: Film, Media and Visual StudiesHis research interests are concerned with film aesthetics, art criticism and image theory, nineteenth-century literature and culture, as well as anthropological aspects of magic and witchcraft. 

He is the author of several books: Nu ştie stânga ce face dreapta. Două eseuri despre şovăielile gândirii critice (2004), Baudelaire, la plural (2008), Vasile Bologa (1859-1944), studiu monografic (2010), Magie şi vrăjitorie în cultura română. Istorie, literatură, mentalităţi (2013), Manual de estetică (2014). 

He wrote dozens of articles on various themes, writers and films, in scientific journals or in cultural magazines.

Rareş Stoica (n. 24.01.1978) este absolvent al Facultății de Teatru din cadrul UBB Cluj-Napoca, clasa Miriam Cuibus, promoția 2002. 

Își consacră viața artelor vizuale, iubind în egală măsură emoția jocului pe scenă ca actor, a jocului cu imagini în mișcare surprinse cu camera de filmat, a jocului pensulei pe pânză și a daltei în lemn. 

Este regizor independent și producător de film în cadrul Persona Media Production, organizator și manager artistic al Festivalului Internațional de Film de Scurtmetraj ClujShorts. În prezent este doctorand la Facultatea de Teatru și Film a UBB. 

După absolvirea doctoratului are intenţia să devină primul regizor român specializat în filmul de groază și fantastic.

Rareş Stoica (born January the 24th 1978) is a graduate of the Faculty of Theatre and Film, UBB Cluj-Napoca, Prof. Miriam Cuibus’s acting class, 2002. 

He dedicates his life to visual arts, loving with the same intensity the emotion of playing a part on stage as an actor, the playing of the painting brush on a canvas and of the chisel on the wooden surface, as well as the playing with moving images, caught by the camera. 

He is a film director and producer within the Persona Media Production House, as well as organizer and artistic director of the International Short Film Festival ClujShorts. In the present, he is also a PhD student at the Cinema and Media Department of the Faculty of Theatre and Film, UBB Cluj-Napoca. 

After graduation he aims at becoming the first Romanian director specialized in horror and fantasy movies.

Rareş Stoica

Asistent de cercetare

rareshstoica@gmail.com

Valer Simion Cosma

Asistent de cercetare

 

Valer Simion Cosma (n. 1986) este asistent de cercetare (Postdoc) la Facultatea de Teatru și Televiziune, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, în cadrul proiectului cu cod PN-III-P1-1.1-TE-2016-0067, având titlul„Iconografia vrăjitoriei, o abordare antropologică: cinema, teatru, arte vizuale” și cercetător științific III pe istorie modernă la Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău. Este doctor în istorie al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, cu o teză despre rolul preoților în lumea țărănească ardeleană a secolului al XIX-lea.

Timp de doi ani (2015-2017), a fost cercetător în cadrul proiectului “East-West”. Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Chritianity: continuity, changes and interactions găzduit de Institutul Etnografic al Academiei Maghiare de Științe din Budapesta, Ungaria. 

Preocupările sale vizează modernizarea lumii rurale, istoria și sociologia elitelor rurale, naționalismul, religiozitatea țărănească, religia vernaculară și raporturile dintre modernitate/colonialitate și religie în Europa de Est.

Valer Simion Cosma (b. 1986) is research assistant (Postdoc) at Faculty of Theater and Television, Babeș-Bolyai University, Cluj, in a program called „The Iconongraphy of Witchcraft, an Anthropological Approach: Cinema, Theater, Visual Arts” and senior researcher in modern history at Zalău County Museum of History and Art. He has a PhD in history at Babeş-Bolyai University from Cluj, which emphasises the role of priests in the peasant’s world from 19th century Transylvania. 

For two years (2015-2017), he’s been a researcher in the project “East-West”.  Vernacular religion on the boundary of Eastern and Western Christianity: continuity, changes and interactions hosted by Ethnographic Institute of Hungarian Academy of Sciences from Budapest, Hungary.

He is interested in the modernization of the rural world, history and the sociology of rural elites, nationalism, the religiosity of the peasants, vernacular religion and the relation between modernity/colonialism and religion in Eastern Europe.